local_phone 0982608231

สาระการเงิน


สินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

 ครม. อนุมัติแล้ว พักชำระหนี้คนพิการ เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเพิ่มเบี้ยให้จาก 800 เป็น 1,000 บาท ลงทะเบียนที่ไหน ดูเลย
 
 
คนพิการ
 
          วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจ้งว่า จากมติคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติและเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

 

          หนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติคือ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 รวมจำนวนผู้ได้พักการชำระหนี้ 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,180 ล้านบาท
 
คนพิการ
 

          ด้าน TNN รายงานว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้รับเบี้ยเพิ่มขึ้น จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยให้กับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอีก 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย

          โดยคนที่จะได้รับเบี้ยเพิ่ม ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


คนพิการ
ภาพจาก สำนักข่าว INN
 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว INNTNN


Scroll To Top