local_phone 0982608231

สาระการเงิน


สินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

 บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ดอกเบี้ยสูง ทางเลือกดี ๆ สำหรับออมเงินยามเกษียณ ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ มาอัปเดตกัน  
 
 
เงินฝากผู้สูงอายุ

          การวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะลำพังจะพึ่งแค่เงินบำเหน็จ-บำนาญเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่พอเอาได้ เพราะฉะนั้นการนำเงินที่มีไปต่อยอดจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ครั้นจะนำไปลงทุนก็ดูเสี่ยงไปสักหน่อย หลายคนจึงหันกลับมาออมเงินแบบง่าย ๆ ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการฝากเงินในบัญชีธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ ธนาคารก็มี "บัญชีเงินฝากเพื่อผู้สูงอายุ" โดยเฉพาะ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป


          วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้ทำการคัดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุดอกเบี้ยสูง มาให้ลองเลือกกันดู (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) หรือถ้าลูก ๆ คนไหนอยากจะเปิดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญ ก็ลองพิจารณากันเลย 

 
1. เงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
 
 
          อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1.8 ล้านบาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด
          - ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
          - ฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเปิดบัญชี
          - เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี 
          - ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น 
          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ย
          - จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
         - ไม่หักภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
 
          * อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2563
 

2. บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ ธนาคารเกียรตินาคิน

 
ดอกเบี้ย
ภาพจาก ธนาคารเกียรตินาคิน
 
          อัตราดอกเบี้ย 1.20-1.25% ตามระยะเวลาฝาก ดังนี้

          - ฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี 
          - ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - อายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
          - ฝากได้ 1 รายการฝาก ตลอดระยะเวลาเปิดบัญชี
          - เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12 หรือ 24 เดือน 

          - เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
          - จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

          - กรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
          - กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนดอกเบี้ย โดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที

          - ไม่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารเกียรตินาคิน
 
          * อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2563
 
 
3. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย ธนาคารออมสิน 
 
 
          อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.187% ต่อปี คิดแบบขั้นบันได (Step Up) ดังนี้
          - เดือนที่ 1-6  ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
          - เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
          - เดือนที่ 13-18 ดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
          - เดือนที่ 19-24 ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
          - ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
          - รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
          - เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
          - มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน
          - ถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้
          - ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
          - ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
          - จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝาก
 
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน 
 
          * อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร มีผลวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 
 
4. บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย 
 
เงินฝากผู้สูงอายุ
ภาพจาก ธนาคารกสิกรไทย 
 

          อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
          -ต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน

          - ฝากประจำ 30 เดือน
          - จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

          - ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน

          - ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท/คน (เฉพาะผู้ฝากอายุ 55–70 ปี)

          - ยกเว้นภาษี หากได้รับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
          - กรณีที่ถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ส่วนกรณีที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกสิกรไทย 
 

          * อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร มีผลวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
 
เงินฝากผู้สูงอายุ

         สำหรับใครที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุอยู่ ก็ลองนำบัญชีเงินฝากที่เรารวบรวมไปพิจารณากันดู อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากใครที่สนใจบัญชีไหนก็อย่าลืมเข้าไปอ่านรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารอีกครั้งด้วยนะ

 

         * อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 สิงหาคม 2563

Scroll To Top